Ändamål / Stadgar

Brandkårsmuseet i Simonstorps ändamål:

Tillvaratagande och bevara brandförsvarens materiel och historia för framtiden.

 

Medlemskap

Rätt till medlemskap har alla, enskilda personer, organisationer och företag, som har intresse av ett Brandkårsmuseum i Simonstorp, och dess verksamhet. Styrelsen beslutar vid ordinarie styrelsemöte om antagande av nya medlemmar.

 

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av 7-12 ledamöter, samt tre suppleanter.

Styrelseledamöterna väljs på två år i sänder, med halva antalet.

Växelvis utgående mandattid.

Ordförande väljs på årsmötet, på ett år.

Styrelsen konstituerar sig enligt följande

Sekreterare, v. Ordförande, kassör, samt erforderliga funktionärer

Suppleanter väljs på ett år

Styrelsen är beslutsmässiga vid minst 4 ledamöters närvaro.

 

Firmatecknare

Ordförande eller kassör tecknar föreningen var för sig.

Museiföreningen skall vid årsmötet utse två revisorer och en Revisorssuppleant för en tid av ett år.

Avgående revisorsledamöter och revisorssuppleanter kan återväljas.

Styrelsens förvaltning och kassans räkenskaper skall granskas av två revisorer.

Revisorerna äger rätt att när som helst under verksamhetsåret inventera museiföreningens tillgångar, samt granska alla dess böcker, räkenskaper och andra handlingar.

Revisionsberättelsen förelägges tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse medlemmarna vid museiföreningens årsmöte, samt att till eller avstyrka ansvarsfrihet.

Museiföreningen skall vid årsmötet utse två personer till valberedning. Dessa väljs på ett år och kan återväljas.

Medlemsavgiften beslutas på årsmötet för nästkommande år, efter förslag av styrelsen. Utskick av inbetalningskort för årsavgiften sker under januari månad.

Det åligger styrelsen att föra matrikel över föreningens medlemmar, att sköta föreningens räkenskaper, att granska inkommande förslag och skrivelser och därutöver avgiva yttrande och att ha räkenskaperna avslutade och tillgängliga, senast en månad före årsmötet, samt att vid detta möte fördraga utarbetad årsberättelse.

 

Medlemmars rösträtt

Enskild medlem/familj har en röst vid årsmötet.

Organisationer och företag har likaledes en röst vid årsmötet.

 

Medlemmars tillträde till museet.

Enskilda medlemmar äger fritt inträde till museet.

Organisationer och företag har möjlighet att fritt få tillgång till museet, exempelvis när dessa har gäster på företagsnivå.

 

Museiföreningens medel

Museiföreningens medel skall på styrelsens ansvar placeras så att de ger en god avkastning.

 

Årsmöte

Museiföreningens årsmöte skall avhållas senast under mars månad.

Föreningsmöte skall hållas minst två gånger per år.

Extra föreningsmöte med museiföreningen skall utlysas när styrelsen finner det påkallat eller när revisorerna detta begär. Styrelsen skall ha utlyst extra möte minst sex dagar tidigare.

 

Stadgeändring

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan väckas av styrelsen, revisorer eller medlem i museiföreningen.

Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen, som efter beredning föredrager förslaget för årsmötet eller extra föreningsmöte.

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall beslutas av museiföreningens medlemmar vid årsmöte och eller extra föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall beslutas.

 

Related Articles

Bli medlem

Kort information

Brandkårsmuseet ligger precis i utkanten av Simonstorp och rymmer ca 250 års historia om utvecklingen för brandkårer och ambulansverksamheten som idag benämns – Räddningstjänsten.

Brandkårsmuseet - Fordonspark foton